Čo vás čaká na vysokej škole?

by spravca

Vysokoškolské vzdelanie sa teší stále veľkej prestíži. V spoločnosti dokonca panuje názor, že človek s titulom pred menom požíva väčšiu vážnosť a dostáva sa mu onakvejšej pozornosti ako ľuďom, ktorí sa titulom pochváliť nemôžu.

 shutterstock_364815455

Nech už je to pravda alebo nie, v reále rozhodujú vedomosti a samotná úroveň človeka. Nie len k všeobecnému rozhľadu však vysoká škola môže dopomôcť veľmi výrazne. Ak sa aj vy práve na štúdium chystáte alebo o ňom uvažujete z dlhodobejšieho hľadiska, mali by ste sa pripraviť aj na to, že zapíšete naozaj veľký počet strán.

 

Seminárky ako chlieb každodenný

Súčasťou azda všetkých seminárov a cvičení bývajú odborné seminárne práce. Jej cieľom je prehĺbiť vedomosti študentov o konkrétnom probléme či téme, rovnako ako zdokonalenie sa v tvorení odborných prác a ich prednese. Rozsah seminárnych prác býva rôzny, obvykle však ide približne o 3000 slov odborného textu. Nedeliteľnou súčasťou písania seminárky je aj práca s informáciami a informačnými zdrojmi. No používať internet štýlom ctrl-c, ctrl-v nestačí. Už v pri písaní seminárnej práce by ste sa mali naučiť citovať, parafrázovať a argumentovať pomocou hodnoverných zdrojov. Práve selektovanie informácií a ich prepájanie je azda najväčšou devízou, ktorú pri písaní môžete získať.

 

Ukončenie záverečnou prácou

K zdarnému ukončeniu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia potrebuje študent napísať a obhájiť záverečné práce. Ukončeniu tzv. bakalára predchádza hodnotné vypracovanie bakalárskej práce. Ide o študentovu prvú väčšiu odbornú prácu, obyčajne s rozsahom okolo 40 strán. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, kde študent kombinuje doposiaľ známe poznatky o zadanej téme so svojim vlastným výskumom. Ten prebieha formou výskumu v teréne, vyhodnocovania dotazníkov či výpočtov. Kvalitná bakalárka je tiež vizitkou školiteľa, ktorý s ňou študentovi celý čas pomáha a usmerňuje ho. Nie je výnimkou, keď študent nadviaže na podarenú bakalárku aj pri písaní práce diplomovej.

 

Na rigoróznu prácu choďte samostatne a vedecky

Len úspešní študenti „magisterkých“ odborov môžu absolvovať písanie rigoróznej práce, musí to však byť v obore ktorý vyštudovali, alebo v oboroch jemu príbuzných. Práca by mala byť jedinečnou, bez nadväznosti napríklad na predtým vypracovanú diplomovú prácu. Rozsah je rôzny, môže to byť od 60 do 100 strán, niekedy aj viac. Po úspešnom posúdení a obhájení práce sa uchádzač stáva držiteľom tzv. malého doktorátu. Podľa zvoleného oboru môže ísť o tituly JUDr., PhDr., RNDr., ThDr. alebo PaedDr.

You may also like