Registračná pokladňa – nevyhnutnosť podnikania

by spravca

registračná pokladňa

Registračná pokladňa slúži každému podnikateľovi na evidenciu tržby a musí ju používať na všetkých predajných miestach. Kto všetko teda registračnú pokladnicu musí používať?

Podnikateľom sa podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka rozumie osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a tzv. samostatne hospodáriaci roľník.

Ďalej treba podotknúť, že v súlade s §3 ods. 1 písm. b) Živnostenského zákona sa živnosťou nerozumie využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi ich pôvodcami vrátane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady.

Pokiaľ však napr. plánujete jednorazový predaj svojich remeselných výrobkov na trhu, nepotrebujete živnosť a stačí vám iba povolenie na predaj na trhu od mesta a čestné prehlásenie, že výrobky pochádzajú z vašej vlastnej tvorby. Ďalej je potrebné preveriť, či sú vaše výrobky dielom úžitkové umenia. Pokiaľ áno, vaša činnosť nie je živnosť a teda nepodnikáte, preto stačí, pokiaľ zákazníkovi vydáte iba príjmový doklad o prijatí tržby.

Poznáme dve typy registračných pokladní:

  1. elektronická registračná pokladnica (ERP),
  2. virtuálna registračná pokladňa.

V rámci elektronickej registračnej pokladne rozlišujeme:

  1. zariadenie, ktoré je vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiškálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
  2. počítač, ktorý má vlastný registračný program a samostatnú.

Súčasťou registračných pokladní býva platobný terminál, ktorý umožňuje bezhotovostnú platbu kartou. Elektronická registračná pokladňa musí byť umiestnená tak, aby zákazník videl údaje zobrazované na displeji pokladne.

Virtuálna registračná pokladňa je aplikácia, ktorá beží v prostredí Ministerstva financií a je dostupná online. Funguje na počítači, mobile alebo tablete, resp. na všetkých zariadeniach, ktoré majú prístup na internet. Podporuje prehliadače Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome a Opera. Pre mobilné telefóny a tablety je dostupná na operačných systémoch Android a iOS. Podnikateľom umožňuje vytvárať a tlačiť pokladničné bloky, spravovať tovary a služby a evidovanie vytvorených pokladničných dokladov. Každý živnostník navyše môže virtuálnu registračnú pokladníctve využívať zadarmo.

You may also like